Steun ons en help Nederland vooruit

Transformatie

De ruimte in Delft om te bouwen is beperkt, maar prognoses laten zien dat de stad de komende jaren nog flink zal doorgroeien en de vraag naar nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen blijft. De woonopgave is groot: naar schatting zijn er tot 2040 circa 15.000 extra woningen nodig. Dat vraagt om creatieve oplossingen en slim ruimtegebruik. De Spoorzone, de Schoenmakerplantage en de Schieoevers zijn de laatste beschikbare grootschalige locaties die in ontwikkeling zijn of nog zullen gaan. Van belang daarbij is dat er draagvlak in de stad is voor de invulling van die gebieden en dat dit bijdraagt aan het bereiken van de energie-neutrale stad die Delft in 2050 wil zijn. De rest van de benodigde nieuwe woningen zal worden gerealiseerd door transformatie van bestaande wijken, hergebruik van leegstaande panden, en een kleinschalige en vraag gestuurde ontwikkeling.

  • D66 heeft met het oog op duurzaamheid en ruimtegebrek een voorkeur voor hergebruik van bestaande bouw boven nieuwbouw.
  • D66 wil de Omgevingswet aangrijpen om de Delftse Participatie Aanpak, waarbij omwonenden en belanghebbenden constructief in overleg gaan met initiatiefnemers en ontwikkelaars, te versterken. Daarom wil D66 jaarlijks de ‘Spelregels Delfts doen’ met de raad evalueren, waarbij expliciet aandacht is voor projecten waarbij de gemeente tegelijk publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en privaatrechtelijke belangen heeft.
  • D66 wil dat gezondheid, veiligheid en sociale samenhang in de Omgevingsvisie een plek krijgen naast ruimtelijk fysieke thema’s.
  • D66 wil duurzamere bebouwing (nul-op-de-meter) versneld realiseren, zowel voor particulieren, marktpartijen als corporaties. Voordelen van een lagere energierekening moeten uiteindelijk bij de huurder of eigenaar terechtkomen.
  • D66 wil onderzoeken of het koppelen van leningen aan de woning in plaats van de eigenaar leidt tot een grotere hoeveelheid investeringen in het isoleren van huizen en het plaatsen van duurzame energievoorzieningen, zoals van zonnepanelen.
  • D66 zet in op alle mogelijke vormen van (collectief) particulier opdrachtgeverschap, van het aanbieden van kluswoningen en vrije kavels.
  • D66 is voorstander van een groter welstandsluw gebied, delen van de Spoorzone en beschermde stadsgezichten uitgezonderd.
  • D66 wil meer aandacht voor en bescherming van cultureel erfgoed en is positief over hergebruik van (naoorlogse) bebouwing met behoud van cultuurhistorische waarde.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018