Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van goede jeugdzorg aan elk kind dat die nodig heeft. Preventie en vroege signalering kunnen zware problemen en uithuisplaatsingen voorkomen. Om de jeugd daarbij geen lijdend voorwerp te laten zijn, betrekt jeugdzorg hen actief het samen oplossen van problemen. Problemen bij jongeren staan zelden op zichzelf; vaak speelt er in een gezin veel meer. Een ‘één gezin, één plan, één budget”-plan pakt de problematiek integraal. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop.

  • D66 wil dat er meer aandacht gaat naar het jonge kind (‘de eerste 1000 dagen’) omdat door preventie nu er later veel narigheid en kosten kunnen worden voorkomen.
  • D66 wil een specifieke aanpak om schooluitval en thuiszitten te voorkomen dan wel aan te pakken. Daarbij werken de gemeente, de school en de zorg samen.
  • D66 wil versterking van de samenhang tussen jeugdzorg en volwassenenzorg voor die jeugdigen die intensieve zorg krijgen en waar na hun 18e verjaardag een overgang zou moeten zijn naar zorg, bijvoorbeeld de volwassenenpsychiatrie, waarvoor géén passend aanbod in de financiering zit. D66 wil dat de gemeente hierin nauw samenwerkt met zorgverzekeraars.
  • D66 wil dat met docenten, jongerenwerkers e.d. aard en omvang van kindermishandeling en vrouwelijke genitale verminking in beeld worden gebracht. Daarmee ontstaat een goede basis voor gerichte maatregelen ertegen.
  • D66 wil extra aandacht voor de jeugd-GGZ. Deze moet makkelijk toegankelijk zijn en korte wachttijden kennen.
  • D66 wil dat de gemeente actief stuurt tegen het oplopen van de wachttijden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018