Steun ons en help Nederland vooruit

Financiële uitgangspunten

Of we nu voor bezuinigingsopgaven staan of ruimte hebben om te investeren: zonder solide financiën is er geen betrouwbaar bestuur van de stad mogelijk. Om afgewogen keuzes te kunnen maken, moet helder zijn waar de gemeente hoeveel geld aan uitgeeft en welke doelen hiermee worden bereikt.

Om solide financiën te garanderen hanteert D66 Delft een aantal financiële uitgangspunten:

 • Sluitende begroting
  Voor D66 blijft een sluitende begroting altijd het uitgangspunt vanuit het simpele motto: niet meer uitgeven dan er binnen komt.
 • Structurele lasten altijd structureel dekken
  D66 denkt vooruit en wil dat er voor meerjarige lasten dus ook meerjarig dekking is om te voorkomen dat we de reserves opmaken of in komende jaren ons beleid niet voort kunnen zetten.
 • Bestemmingsreserves
  Bestemmingsreserves worden bij uitzondering en alleen tijdelijk ingesteld, alleen dan wanneer er een concrete bestemming voor de gelden is met een duidelijke doelstelling.
 • Rentelasten
  De rentelasten van de gemeenteschuld moeten ook bij een oplopende rente betaalbaar blijven. Voor het einde van bestaande rentevaste periodes, moeten leningen ofwel opnieuw worden afgesloten tegen een gunstige rente, ofwel worden afbetaald.
 • Tegenvallers opvangen in eigen portefeuille, meevallers naar algemene reserve
  Wethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun eigen portefeuille, ook financieel. Om optimaal te sturen op zowel budget als resultaten, vindt D66 dat portefeuillehouders tegenvallers eerst binnen het programma, en daarna binnen hun eigen portefeuille moeten opvangen. Om te voorkomen dat geld uitgegeven wordt aan zaken waar de raad niet voor heeft gekozen, moeten meevallers terugvloeien naar de algemene reserve.
 • Investeringen integraal afwegen
  Bij de keuzes voor investeringen wil D66 dat deze integraal (door de raad) worden afgewogen, waarbij de hoogte van de investeringen kunnen worden afgewogen tegen het maatschappelijk rendement voor de stad.
 • Cofinanciering
  Investeringen in de stad worden zoveel mogelijk gedaan op basis van cofinanciering, waardoor de gemeentelijke euro optimaal rendeert.
 • Geen actieve grondpolitiek
  D66 is tegenstander van actieve grondpolitiek. De gemeente moet alleen dan gronden aankopen, wanneer dat maatschappelijk strategisch is, niet als financiële speculatie.
 • Financiële transparantie
  D66 wil dat alle financiën, ook de financiën van gemeenschappelijke regelingen transparant zijn, zodat de raad haar controlerende rol optimaal kan vervullen.
 • SMART
  D66 wil binnen het bestuursprogramma sturen op meetbare doelen (SMART) met ambitieuze, maar realistische targets. Wanneer resultaten achterblijven stellen we doelen niet naar beneden bij om doelstellingen toch te halen.
 • Subsidies op basis van prestatie
  D66 wil dat subsidies zoveel mogelijk worden verstrekt op basis van een prestatiecontract met de subsidieverkrijger. Zo dragen we er zorg voor dat de gesteunde prestatie ook daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente en daarmee aan de stad Delft. Stimuleringssubsidies blijven bestaan om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.
 • Realistisch begroten
  D66 wil dat er realistisch wordt begroot, d.w.z. op basis van werkelijk te verwachten kosten en niet op basis van beschikbaar bv. rijksbudget. Dit voorkomt dat er onverwachte tekorten ontstaan, waarvoor achteraf een oplossing moet worden gevonden; dat er geld over is, wat aan andere belangrijke zaken voor de stad had kunnen worden besteed, of dat er door te weinig budget belangrijke maatschappelijke doelen niet worden gehaald en burgers hiervan de dupe worden.
 • Doelstelling is wel binnen Rijksbudget
  Wat D66 betreft moeten de doelstellingen wel zoveel mogelijk binnen Rijksbudget worden uitgevoerd. Wanneer het budget structureel te laag is, is het zaak om dit bv. via de VNG bij het Rijk aan te kaarten en niet aan te vullen vanuit het gemeentebudget, waardoor andere begrotingsonderdelen in het nauw komen.
 • Weerstandsvermogen toereikend voor afdekken risico’s
  D66 vindt dat (financiële) risico’s die de gemeente loopt realistisch in kaart moeten worden gebracht. Voor de risico’s die de gemeente loopt moet een adequaat weerstandsvermogen beschikbaar zijn om de risico’s af te dekken. Hierdoor komt de gemeente niet direct in financiële problemen wanneer er risico’s optreden.
 • Regeling grote projecten
  Om te zorgen dat risico’s in kaart zijn, voorkomen dat risico’s optreden en strak te sturen op tijd/geld/kwaliteit, vindt D66 dat de regels die zijn opgesteld binnen de ‘Regeling grote projecten’ moeten worden nageleefd en gemonitord.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018