Steun ons en help Nederland vooruit

Energiebesparing en -transitie

De belangrijkste factor binnen klimaatverandering is het gebruik van fossiele brandstoffen. We moeten er daarom naar streven om minder van deze energie te gebruiken en de volledige overgang naar duurzame energiebronnen te versnellen.

  • D66 wil dat bij alle (ver)nieuwbouw in Delft duurzaamheidaspecten standaard hoge prioriteit krijgen. Innovatieve toepassingen worden zo veel mogelijk ingepast.
  • D66 wil dat de noodzaak van aardgas, aardolie en steenkool voor de Delftse energiebehoefte uiteindelijk volledig weggenomen wordt. D66 wil voor het verwarmen van gebouwen een plan per wijk hoe dit te realiseren met een mix van all- electric, groen gas en collectieve warmteleidingen.
  • D66 wil verduurzaming van de huidige woningen en bedrijfspanden in nauwe samenwerking met woningbouwcorporaties en eigenaren versnellen.
  • D66 vindt dat bij een eventuele verkoop van de gemeentelijke Eneco-aandelen de opbrengst daarvan ten goede moet komen aan een investeringsfonds ter bevordering van het (versneld) bereiken van de doelen van Delft Energieneutraal 2050.
  • D66 wil dat beperkende welstandsregels voor energiebesparende en -opwekkende maatregelen zo veel mogelijk worden geschrapt en dat er bij monumenten en beschermde stadsgezichten wordt gekeken welke duurzame oplossingen binnen de welstandskaders wél mogelijk zijn.
  • D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door een duurzaam inkoopbeleid te hanteren en door als huurder of eigenaar goed te isoleren, groene stroom af te nemen en zonnepanelen te plaatsen.
  • D66 wil ruimte om te experimenteren met nieuwe innovaties die gericht zijn op energiebesparing of duurzame energieopwekking en ruimte bieden aan initiatieven zoals het Geothermie-project van de TU.
  • D66 wil dat bij vervanging van delen van het rioleringsstelsel gekeken wordt naar inpassing van nieuwe technologische mogelijkheden om warmte en afvalstoffen terug te winnen en te hergebruiken.
  • D66 wil kijken welke ruimte lokale lasten en heffingen bieden voor stimulering van duurzaamheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018