Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

D66 is ervan overtuigd dat we zorg alleen betaalbaar kunnen houden én passende hulp aan mensen kunnen bieden als binnen de domeinen Werk & Inkomen, Zorg & Welzijn en Jeugdbeleid integrale oplossingen worden gevonden. Wat D66 betreft gaan we in Delft in het gehele sociale domein werken volgens: “één gezin, één plan, één budget, één coach in een multidisciplinaire hulpverlening”.

€100.000 naar kinderen in armoede

D66 vindt het onaanvaardbaar dat er, ook in Delft, kinderen opgroeien in armoede. Elk kind verdient een goede start. D66 diende daarom een motie in om, in samenspraak mét kinderen, het door het Rijk beschikbaar gestelde geld te besteden aan het bestrijden van armoede onder kinderen.

Medicinale Wiet

In de zomer hebben we aandacht gevraagd voor problemen met medicinaal gebruik van cannabis. Dankzij onze motie heeft de burgemeester een brief gestuurd naar de minister waarin ze vraagt om een snelle oplossing.

Decentralisaties goed verlopen

In de landelijke media lezen we regelmatig over problemen in de zorg: wachtlijsten, hoge kosten en zorgen over de inzet van huishoudelijke hulp. Wij zijn blij dat wij in Delft deze problemen niet hebben. We hebben geen wachtlijsten in de jeugdzorg, er zijn nauwelijks problemen met huishoudelijke hulp en het lijkt het erop dat er snel actie genomen wordt als men wel problemen tegenkomt. D66 is tevreden over het proces dat in gang is gezet.

Individuele studietoeslag verhoogd

Mede door D66 kunnen studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking weer een financieel steuntje in de rug ontvangen. Deze individuele studietoeslag bedraagt vanaf 1 september € 150,-. Delft sluit hiermee aan bij het landelijke gemiddelde.

Oplossing voor mensen met achterstand ziektekostenverzekering

Mede dankzij de inzet van D66 start DSW een pilot voor mensen met betalingsachterstanden van hun ziektekosten. In de pilot betalen mensen met betalingsproblemen iedere maand iets extra’s om hun schuld af te lossen en kunnen zo aanvullend verzekerd blijven.

Premiebijdrage aanvullende zorgverzekering

De gemeente Delft gaat inwoners met een laag inkomen die deelnemen aan de Aanvullende Zorgverzekering Delft (AV-Delft) een tegemoetkoming in de premie verstrekken. D66 zal blijven monitoren of deze en andere armoedemaatregelen mensen voldoende helpen.

Privacy Suwinet/ Jeugdzorg/ WMO

De gemeente is verantwoordelijk geworden voor nieuwe taken in de zorg. Hierbij worden veel gegevens uitgewisseld. D66 Delft vindt het belangrijk dat de privacy van burgers wordt gewaarborgd, het gaat tenslotte om medische gegevens. Al tweemaal stelde D66 hier vragen over: in 2013 en ook onlangs nog. Mede dankzij deze aandacht is Delft een van de weinige gemeenten waar de privacy van burgers bij het gebruik van Suwinet gewaarborgd is. Delft is naast Enschede de enige van 13 onderzochte gemeenten waar de privacy op orde is.