Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

D66 ziet onderwijs als motor van de samenleving. Door goed onderwijs krijgen mensen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Bovendien is een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt een belangrijk wapen tegen jeugdwerkloosheid. Daarom wil D66 goed onderwijs voor iedereen, op alle niveaus, van jong tot oud. In de huidige collegeperiode is er tot nu toe o.a. het volgende bereikt:

Minder vroegtijdige schoolverlaters

In de raad van 30 juni werd het Delftse jaaroverzicht over voortijdig schoolverlaten en verzuim besproken. D66 is positief over het feit dat sinds 2008 het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald van 248 naar 152 maar zal zich blijven inzetten om schoolverlaten nog verder terug te dringen.

Horizon community school

D66-wethouder Hekker is een van de vijf ondertekenaars die op 22 juni het startschot gaven voor de ontwikkeling van basisschool De Horizon tot Community School.

Verduurzaming in het onderwijs

D66 heeft met succes gestreden voor strakke uitvoering van het bestaand beleid Delft Energieneutraal 2050. Daarin zit CO2-reductie plus vermindering en vergroening van energiegebruik. Een van de instrumenten daarvoor is de E-deal, een reeks afspraken met maatschappelijke partijen.

Nieuwbouw scholencombinatie Delfland

Aan de toekomstige Ireneboulevard in Nieuw Delft, op de hoek bij de Van Bleyswijckstraat, wordt de nieuwbouw voor Scholencombinatie Delfland – met daaraan gekoppeld een sporthal – gerealiseerd. De school krijgt uitstekende faciliteiten voor het verzorgen van VMBO onderwijs in techniek, verzorging en commercie. Daarmee zal de school een belangrijke schakel in de onderwijsketen in Delft Kennisstad vormen en verbetert de aansluiting op het bedrijfsleven in Delft.

Taal werkt! en Taal op eigen kracht

D66 zorgde er samen met PvdA middels een motie voor dat het aanbod van het programma Taal op eigen kracht is behouden. Ook heeft het college in het coalitieakkoord 2014-2018 opgenomen om goede ondersteuning te bieden om problemen met taal en rekenen aan te pakken.

Individuele studietoeslag verhoogd

Mede door D66 kunnen studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking weer een financieel steuntje in de rug ontvangen. Deze individuele studietoeslag bedraagt vanaf 1 september € 150,-. Delft sluit hiermee aan bij het landelijke gemiddelde.

Betere voorlichting MBO’ers

D66 kijkt bij het beoordelen van onderwijsplannen altijd met bijzondere aandacht naar MBO opleidingen en hun aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Wij dragen initiatieven als Delft On Stage, dat gericht is op het realiseren van stageplaatsen, een warm hart toe. Mede dankzij D66 geeft de gemeente ook betere voorlichting over tegemoetkoming van de studiekosten voor MBO-ers.

Nieuwe bibliotheek

Inmiddels is er begonnen het ombouwen van de bibliotheek naar OPEN Delft, een ontmoetingsplaats waar taal, cultuur en techniek samenkomen. OPEN Delft wordt de centrale plek voor taal- en cultuureducatie aan Delftse kinderen, hun ouders, grootouders en leerkrachten.