Steun ons en help Nederland vooruit

Resultaten

D66 is er voor u: voor alle Delftenaren en vindt het belangrijk te laten weten wat we voor Delft doen en hebben bereikt. Sinds 2018 heeft D66 5 van de 39 zetels in de raad. D66 neemt deel aan het college en levert de wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Dienstverlening.. Als collegepartij bepalen we mede het beleid van de gemeente: veel van de D66 standpunten zijn dan ook terug te vinden in de collegevoorstellen. Waar nodig stuurt de gemeenteraadsfractie het college bij of komt ze met eigen voorstellen.

Onderwijs

D66 ziet onderwijs als motor van de samenleving. Door goed onderwijs krijgen mensen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Bovendien is een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt een belangrijk wapen tegen jeugdwerkloosheid. Daarom wil D66 goed onderwijs voor iedereen, op alle niveaus, van jong tot oud. In de huidige collegeperiode is er tot nu toe o.a. het volgende bereikt.

Economie

D66 is groot voorstander van samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en horeca. Zij zorgen voor innovatie en bepalen de concurrentiekracht van de Delftse economie. Delft onderscheidt zich van andere steden door de aanwezigheid van een TU en twee hogescholen. Onder de hightech signatuur van Delft versterken kennisbedrijven (zeker ook het MKB) en onderwijsinstellingen (TU, HBO en MBO) elkaar. Naast techniekstad is Delft een populaire internationale toeristenbestemming, en voor de omliggende gemeenten een fantastisch regiocentrum.

Werk en inkomen

D66 ziet werk als een belangrijke sleutel voor mensen om zich verder te ontwikkelen en in hun eigen bestaan te voorzien. D66 denkt dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Werk voorkomt daarbij afhankelijkheid van de overheid. Als vangnet moet de gemeente zorgen voor bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Zorg

D66 is ervan overtuigd dat we zorg alleen betaalbaar kunnen houden én passende hulp aan mensen kunnen bieden als binnen de domeinen Werk & Inkomen, Zorg & Welzijn en Jeugdbeleid integrale oplossingen worden gevonden. Wat D66 betreft gaan we in Delft in het gehele sociale domein werken volgens: “één gezin, één plan, één budget, één coach in een multidisciplinaire hulpverlening”.

Wonen en ruimte

D66 wil dat Delft een prettige woonstad is voor iedereen met gevarieerde wijken. Er zijn in Delft te weinig woningen voor kenniswerkers, bv. afgestudeerden in hun eerste of tweede baan (starters). D66 wil Delft nog aantrekkelijker maken als woon- en ontmoetingsplaats voor deze groep. De Spoorzone (Nieuw Delft) en de wijken rond de Binnenstad zijn hiervoor het meest aantrekkelijk.

Vrije tijd

D66 vindt het belangrijk dat er een gevarieerd vrijetijdsaanbod is in Delft. Cultuur is een belangrijke vestigingsfactor. Daarom vindt D66 dat er ruimte moet zijn voor een theater, een bibliotheek, een centrum voor kunsteducatie en een museum voor Delftse geschiedenis. D66 vindt het belangrijk, dat ook kinderen van ouders met een laag inkomen kennis kunnen maken met sport en cultuur.

Mobiliteit en duurzaamheid

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor een economisch krachtige ontwikkeling van Delft. De verschillende vervoersmiddelen (lopen, fiets, openbaar vervoer, auto, scheepvaart) verdienen integraal aandacht. Bij D66 hebben duurzame vervoersalternatieven een streepje voor. Want D66 vindt duurzaamheid een belangrijk thema. Op alle werkterreinen is het voorkomen van vervuiling en het zuinig omgaan met grondstoffen van belang.

Financiën

Bij teruglopende financiën wordt het nog belangrijker om als Delft scherpe keuzes te maken, de risico’s te verkleinen en die te bewaken. Het risicoprofiel van Delft is onder controle maar alertheid blijft nodig door o.a. de nationale vastgoedmarkt en de nieuwe taken vanuit het Rijk. Daarom is het van het grootste belang om de reservepositie te blijven versterken en alle uitgaven scherp te bewaken.

Democratie en participatie

Voor D66 staan de Delftenaren centraal. Ons lokale bestuur moet democratisch en betrokken zijn en open staan voor ideeën en wensen van onze burgers, bedrijven en organisaties. D66 zet zich daarom in voor transparante informatie, goede dienstverlening, het belonen van eigen initiatief en minder bureaucratie.

Dienstverlening

Dienstverlening draait om mensen. D66 wil burgers en bedrijven beter van dienst zijn. Snel, op het moment en op de wijze die hen het beste uitkomt. Het eerste uitgangspunt is: “digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”. Mensen die minder thuis zijn in het werken met de moderne technologie kunnen ondersteuning krijgen.

Veiligheid

D66 ziet als fundamentele waarden van onze samenleving: vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Het veiligheids- en handhavingsbeleid moet gericht zijn op het beschermen van deze fundamentele waarden en de grondrechten van ons allemaal.