Steun ons en help Nederland vooruit

Profielschets Wethouder D66 Delft

D66 zoekt voor de nieuwe gemeenteraadsperiode met ingang van de verkiezingen van maart 2022 een of meerdere wethouders die de stad vanuit het sociaal liberale gedachtengoed van de partij op een bevlogen en overtuigende wijze kan/kunnen besturen en vooruit helpen.

Gezocht wordt naar ervaren en communicatief sterke bestuurders die oplossingsgericht denken en handelen vanuit een heldere visie op zaken die hun portefeuille betreffen. Verwacht wordt dat zij mensen aanspreken en inspireren alsook hen op even sympathieke als overtuigende wijze weten te betrekken en mee te nemen in hun afwegingen.

Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, hebben collegiale verantwoordelijkheid en weten vanuit het midden van het politieke spectrum een brug te slaan tussen de flanken en de verschillende posities zoveel mogelijk te verbinden. Daarbij zijn zij de spil in de verbinding van de raad met de gemeentelijke organisatie en werken zij zowel beleidsvoorbereidend als uitvoerend. Aangezien het duale systeem vereist dat een wethouders zich zelfstandig opstelt ten opzichte van de raad en de eigen fractie, wordt gezocht naar kandidaten met duidelijke leiderschapskwaliteiten die in staat zijn op overtuigende wijze een positie te bepalen binnen het college, ten opzichte van de fractie en binnen de gemeentelijke organisatie.

Als bestuurder van Delft handelt een wethouder in woord en daad binnen algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen; is daar wanneer nodig zelf op aanspreekbaar en durft ook anderen hierop aan te spreken. De wethouder stelt zich integer op en heeft goed ontwikkeld zelf-reflectief vermogen.

Mede afhankelijk van de verkiezingsuitslag kan de wethouderscommissie voor verschillende wethouderskandidaten kiezen voor verschillende portefeuilles ofwel voor één kandidaat die inzetbaar is op meer portefeuilles, waaronder minimaal de voorkeursportefeuille. Van kandidaten wordt verwacht dat zij kennis hebben van, dan wel affiniteit hebben met, de betreffende portefeuille.

De Wethouder:

 • Heeft een heldere visie op zaken die behoren tot de eigen portefeuille alsook op dat wat wenselijk is in het licht van de opgaven waar wij ons mee geconfronteerd zien, van klimaat tot onderwijs en van duurzame stadsontwikkeling tot de financiële positie van Delft.
 • Is het gezicht van D66 in het Stadsbestuur en stelt zich (pro)actief op in verband met activiteiten en campagnes van de Afdeling.
 • Werkt nauw en collegiaal samen met de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de afdeling en de stad.
 • Onderhoudt als vertegenwoordiger van Delft korte lijntjes met de landelijke politiek en rijksoverheid.

Competenties

 • Heeft het vermogen om zaken in een breder kader te zetten; denkt conceptueel en beleidsmatig en houdt daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Is in staat op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing komen
 • Heeft het vermogen om te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Staat open voor normen, waarden en opvattingen van anderen en kan zich daarin verplaatsen wanneer dit nodig is om een positie, houding of reactie te begrijpen.
 • Signaleert kansen en mogelijkheden en neemt het initiatief wanneer deze zich voordoen.
 • Kan evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende en veeleisende omstandigheden.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor aangegane verplichtingen en is bereid de consequenties daarvan te dragen.
 • Weet in onderhandelingen een goed resultaat te behalen zonder relaties te schaden wanneer er sprake mocht zijn van tegengestelde belangen.

Ervaring en vereisten

 • De kandidaat heeft politiek/bestuurlijke ervaring.
 • Heeft kennis van gemeentelijke aangelegenheden en verhoudingen.
 • Heeft ervaring met complexe (multi-stakeholder) projecten.
 • Onderschrijft het gedachtengoed van D66, staat achter het verkiezingsprogramma en is in staat dit uit te dragen
 • Is vanaf het moment van aantreden fulltime beschikbaar voor de functie
 • Woont in Delft of is bereid naar Delft te verhuize

 

De vacature: 

D66 Delft wil na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 weer deelnemen aan het college B&W en zoekt daarom bevlogen D66-ers die wethouder willen worden. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag en coalitieonderhandelingen verwacht D66 één of twee wethouders te kunnen leveren voor het nieuwe college. Op dit moment heeft D66 één wethouder in het college.

Een onafhankelijke wethoudersadviescommissie zal de kandidaten in vertrouwelijkheid spreken en een advies uitbrengen aan de (toekomstige) fractie. Over de formele benoeming stemt de gemeenteraad op voordracht van de nieuw gekozen raadsfractie, als sluitstuk van de coalitievorming.

Adviescommissie voorgezeten door Saskia Bruines

De adviescommissie bestaat uit Saskia Bruines (wethouder te Den Haag), Mariëlle Hendriks (directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland), Vincent van Roon (raadslid en lijsttrekker) , Thomas Peutz (afdelingsvoorzitter) en Huub Halsema (oud-fractievoorzitter). De combinatie van ruime bestuurlijke en lokale politieke ervaring in de commissie biedt een uitstekende basis voor een zorgvuldige sollicitatieprocedure.

Uiterlijk 17 december solliciteren.

Leden van D66 — ook van buiten Delft — die passen in het profiel [link of verwijzing] kunnen zich kandideren door een curriculum vitae en motivatiebrief te mailen naar wac@d66delft.nl. Kandidaatstellingen moeten uiterlijk 17 december 2021 door de commissie zijn ontvangen. Voor nadere informatie kunt u ook telefonisch bij Thomas Peutz terecht op nr 06 15 35 36 60.

Laatst gewijzigd op 19 november 2021