Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Er is nog hoop! door Jan Terlouw- D66 Delft klimaatlezing #7

Woensdag 3 maart 2021 om 19:00u via online livestream

Deze klimaatlezing op woensdag 3 maart spreekt Jan Terlouw over Er is nog hoop!

Update: ivm de avondklok zal deze lezingen om 19u beginnen. Houd de website in de gaten voor eventuele aanvullende updates.

Livestream: Klik hier voor de online livestream

(De livestream werkt vanaf woensdag 3 maart 2021 om 19:00u)

De opwarming van het klimaat is een reusachtig en mondiaal probleem dat nog oplosbaar is, maar alleen als krachten worden gebundeld en de politiek zich moedig en slagvaardig opstelt. De Nederlandse regering wil de opwarming van de aarde beperkt houden en stelt daarom het doel om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming niet verder te laten oplopen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Om de doelstelling van 2030 te behalen, is de overheid samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties tot een klimaatakkoord gekomen. Dit is een pakket aan maatregelen waarmee het politieke reductiedoel van 49% in 2030 wordt gerealiseerd. In dit akkoord staan onder andere afspraken met de sectoren (elektriciteit, landbouw en landgebruik, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit) over de maatregelen die we de komende 10 jaar gaan nemen om de klimaatdoelen te halen. Het pakket bevat naast maatregelen die het kabinet zelf zal nemen, ook afspraken die partijen onderling hebben gemaakt. De vraag is of de maatregelen van het klimaatakkoord afdoende zijn om de doelstellingen te halen. Daarbij zal er veel afhangen van of het ons lukt om internationaal tot bindende afspraken te komen over stringente emissie eisen en andere noodzakelijke maatregelen. Jan Terlouw zal de klimaatproblematiek verder contextualiseren door vanuit de voorgeschiedenis van de de bewustwording van de aard en omvang van de problematiek te reflecteren op het klimaatakkoord en de hiermee samenhangende politieke uitdagingen.

Over de spreker
Jan Terlouw behoeft geen nadere introductie voor D66 leden. Van de andere kant is het misschien goed om in deze context te vermelden dat de heer Terlouw niet alleen een bekend politicus en auteur is, maar dat hij een veelbelovende Academische carrière als kernfysicus verbonden aan het MIT afbrak om de ruimte te vinden die hij zocht voor andere zaken waaronder de inzet voor onze partij. Met baanbrekend onderzoek naar kernfusie was hij een van de eerste onderzoekers die in de jaren ’60 serieus werk maakte van de energietransitie en vanuit deze achtergrond is hij beter dan menig politicus in staat om de uitdaging waar wij voor staan op waarde te schatten en zich een beeld te vormen van wat wij vermogen te doen om verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

3 maart

19:00

Online livestream