Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 juni 2017

Investeren in Delft

Na jaren van noodzakelijke bezuinigingen, hervormingen en versoberen van beleid, kan Delft dankzij het afwenden van dreigende financiële problemen en een aantrekkende economie weer investeren én de lasten verlagen.

Begin 2015 leek Delft er financieel nog alles behalve rooskleurig voor te staan. Door tegenvallende opbrengsten in de Spoorzone en de bijdrage aan de Spoortunnel ontstonden er tekorten op de begroting.  Dankzij aanvullende bezuinigingen, een tijdelijke verhoging van de OZB en gedegen financieel beleid staat Delft er financieel weer goed voor. De lasten voor de burgers kunnen weer omlaag en Delft kan investeren in de toekomst.

In de kadernota schetst het college waar Delft de komende jaren op inzet:

Na jaren van versobering wordt er extra ingezet op het verbeteren van de openbare ruimte, daar waar dat het hardste nodig is. Delft zorgt voor hoogwaardige, moderne en toegankelijke voorzieningen, voor zorg, welzijn, onderwijs en sport. Op korte termijn creëren we nieuwe kansen voor vier aandachtsbuurten in Buitenhof. We richten ons op kennis(instellingen), onderwijs en het aantrekken van bedrijven voor meer banen alle opleidingsniveaus. De woningvoorraad brengen we op orde, met 5000-15.000 (nieuwe) woningen erbij, in alle segmenten. We investeren in een stad die op alle niveaus goed ontsloten en bereikbaar is, via weg, spoor en water. Delft investeert in energiebesparing, en in nieuwe energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte. We investeren in Delft als must-see bestemming.

D66 vindt het belangrijk dat we investeren in de toekomst van Delft én Delftenaren. In de fysieke stad, maar ook in de toekomst van jongeren en kansen van kwetsbare burgers. Tegelijkertijd staat D66 voor solide financiën. We willen de woonlasten voor de burgers graag nog verder omlaag brengen, zodra dat financieel verantwoord is. Maar we moeten ook realistisch zijn, realistisch begroten en goed kijken naar het afdekken van financiële risico’s. We moeten duidelijke doelen stellen en dáár investeren waar dat het meeste bijdraagt aan het bereiken van die doelen. Investeringen die bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat, investeringen in banen, in duurzaamheid, in wijken, in kansen voor iedereen. Investeren in een stad voor alle Delftenaren.