Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 november 2010

D66 bij MER-bijeenkomst Delft Zuidoost

Maandag 1 november vond de MER-bijeenkomst Delft Zuidoost plaats bij Lijm & Cultuur. Bewoners van TU-Noord, – Midden en -Zuid werden er geïnformeerd over de uitkomsten van het milieueffectrapport van Delft Zuidoost.

De komende jaren worden voor Delft Zuidoost bestemmingsplannen opgesteld waarmee naar verwachting onder andere de bouw van meer dan 4.800 nieuwe (studenten)woningen binnen de bebouwde kom mogelijk wordt gemaakt. Om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming over de betreffende bestemmingsplannen te geven wordt gekoppeld hieraan een wettelijke procedure doorlopen, de zogenaamde procedure van de milieueffectrapportage.

Ruim 150 betrokkenen kwamen naar de bijeenkomst om de ambtenaren, belanghebbenden en bestuurders vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven. Dat er rondom de bouwplannen zorgen bestaan bij buurtbewoners werd duidelijk. Is er rekening gehouden met de verkeersafwikkeling? Waar moet er geparkeerd worden? Wat betekenen de bouwplannen voor de huidige bewoners?
Tijdens de avond is het zogenaamde "MMA” (: Meest Milieuvriendelijke Alternatief)" gepresenteerd. Aan de hand van wensen van de bewoners, de politiek, de markt en andere belanghebbenden wordt vanuit het MMA het "VKA” (: Voorkeurs Alternatief)" geformuleerd door de gemeente. Iedereen kan met goede argumentatie zo invloed hebben op de bouwplannen.

D66 is erg blij dat bewoners de gelegenheid krijgen kritische kanttekeningen te plaatsen en hun voorkeur uit te spreken alvorens de gemeente een voorkeursvariant kiest. Raadslid Paul de Widt: 'Deze avond was voor de bewoners. Wij hebben voornamelijk geluisterd om een goed beeld te krijgen van eventuele spanningen en tegengestelde belangen. Het is ontzettend belangrijk dat alle betrokkenen de kans krijgen actief mee te denken in de ontwikkeling van Delft. Zo'n avond is een goed begin.'

D66 wil dat het gebied de komende jaren transformeert tot een levendig gebied met multifunctioneel ruimtegebruik, verschillende woningtypen en veel ruimte voor groen.
De geplande bouw gaat zo min mogelijk ten koste gaat van openbare ruimte, water, luchtkwaliteit en verkeersdoorstroom. Nog voor de eerste steen gelegd wordt moet helder zijn of en hoe de ontsluiting van het gebied geregeld is.

Begin 2011 bespreekt de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte de voorkeursvariant van de MER.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de ontwikkelingen rondom het TU-gebied, schroom niet contact op te nemen met de fractie!

Laura Wytema
06 38660944